Về cơ sở vật chất: Nhà trường có tổng diện tích 3.178m2và có 01 điểm trường, Điểm trung tâm đặt tại tổ 02 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên có diện tích 2.939m2, Điểm trường 2 đặt tại tổ 21 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên có diện tích 239m2. Đảm bảo diện tích sử dụng là 9.9m2/trẻ. Trường có 11 phòng học/11 nhóm, lớp, có đủ các phòng chức năng theo Điều lệ trường Mầm non. Nhà trường trú trọng việc tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh, xanh, sạch, đẹp, thân thiện đáp ứng điều kiện thực hiện mục tiêu giáo dục.